Przymusowe leczenie alkoholika

Według obowiązującego prawa leczenie uzależnień musi być dobrowolne. Odstępstwa od tego, pojawiają się w sytuacjach gdy została podjęta decyzja sądu, narzucająca zobowiązanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia. By organy prawne wydały takie orzeczenie, muszą zajść pewne warunki. Poddanie się leczeniu odwykowemu można zobowiązać osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu negatywnie wpływają na relacje w rodzinie co w rezultacie powoduje rozkład życia rodzinnego. Kolejnym warunkiem jest takie uzależnienie, którego działania prowadzą do demoralizacji postawy mało- i niepełnoletnich. Na przymusowe leczenie skierowane są osoby, które przez nałóg zaniedbują obowiązki zawodowe oraz notorycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Pierwszym etapem leczenia jest diagnoza, czy rzeczywiście te wszystkie zjawiska są spowodowane uzależnieniem od alkoholu. Tu, dużą rolę odgrywa gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, która wydaje odpowiednie skierowanie na profesjonalne badania. Następnie biegli wydają opinię, która zawiera potwierdzenie nałogu oraz decyzję o umieszczeniu chorego w odpowiednim ośrodku leczenia uzależnień. Powyżej wymieniony organ jest odpowiedzialny za wydanie wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Do tego dokumentu, dołączane są wyniki badań i uwagi biegłych, spostrzeżenia przeprowadzonych badań. W razie braku opinii, są orzeka poddanie się chorego potrzebnym badaniom. Wniosek zostaje rozpatrzony przez sąd, który może być rozpatrzony pozytywnie, w rezultacie uzależniony zostaje umieszczony w ośrodku. Decyzja ta uwarunkowana jest zawsze opinią biegłego. Co więcej decyzja sądu opiera się również na zeznaniach tej osoby, której dotyczy proces, a od samej decyzji może nastąpić odwołanie. Sama obserwacja chorego trwa do dwóch tygodni, jednak w przypadku pojawienia się wątpliwości, czas może się przedłużyć.

Orzeczenie sądu o przymusowym leczeniu, zostaje prawomocne tylko po przeprowadzonej rozprawie sądowej, która następuje najdłużej miesiąc po wpłynięciu wniosku. Wstawienie się na rozprawie jest obowiązkowe, w przypadku nie zjawienia się osoby chorej na rozprawie, może być doprowadzona na proces przez policję. Jeśli decyzja o przymusowym leczeniu zapadła, to czas terapii odwykowej zależny jest od indywidualnego przypadku. Zwykle to czas do 3 lat, a na ten okres sąd ustala również kuratora który ma stanowić pieczę nad kuracją odwykową. Niestety, leczenie nie zawsze przynosi oczekiwane efekty za pierwszym razem, a kuracja wymaga wznowienia.